Privacyverklaring

Wij zijn zeer verheugd over uw belangstelling voor ons bedrijf. De directie van Global On Board Courier GmbH & Co. KG hecht bijzonder grote waarde aan uw privacy. Het gebruik van de websites van Global On Board Courier GmbH & Co. KG is in principe zonder opgave van persoonsgegevens mogelijk. Echter wanneer een betrokken persoon bijzondere diensten van ons bedrijf via onze website wil gebruiken, kan een verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn. Als de verwerking van persoonsgegevens is vereist en voor een dergelijke verwerking geen wettelijke grond bestaat, vragen wij in het algemeen aan de betrokken persoon om hiermee akkoord te gaan.

De verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld de naam, het adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokken persoon, volgt altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en in overeenstemming met de voor Global On Board Courier GmbH & Co. KG geldende landspecifieke privacybepalingen. Door middel van deze privacyverklaring willen wij als bedrijf, iedereen informeren over de wijze, omvang en het doel waarvoor de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonsgegevens worden benut. Bovendien worden de betrokken personen door middel van deze privacyverklaring over de voor hen beschikbare rechten geïnformeerd.

Global On Board Courier GmbH & Co. KG heeft als voor de verwerking verantwoordelijk bedrijf talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen en geïmplementeerd, om een zo volledig mogelijke bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te garanderen.Toch kan een op internet gebaseerde gegevensoverdracht in principe tot veiligheidsproblemen leiden, zodat een absolute bescherming niet gegarandeerd kan worden. Daarom heeft iedere betrokken persoon de mogelijkheid om langs alternatieve wegen, bijvoorbeeld telefonisch, gegevens aan ons door te geven.

1. Begripsbepalingen

De privacyverklaring van Global On Board Courier GmbH & Co. KG berust op de begrippen die door de Europese autoriteiten op het gebied van richtlijnen en regelgeving bij besluit van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden gebruikt. Onze privacyverklaring moet zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenrelaties gemakkelijke leesbaar en begrijpelijk zijn. Om dat te garanderen, willen wij vooraf de gebruikte begrippen toelichten.
Wij gebruiken in deze privacyverklaring onder anderen de volgende begrippen:

a) Persoonsgegevens
Persoonsgegevens hebben betrekking op alle informatie, die betrekking heeft op een geïdentificeerde of te identificeren natuurlijke persoon (hierna „betrokken persoon“ genoemd). Als identificeerbaar wordt een natuurlijke persoon gezien, die direct of indirect, in het bijzonder door toewijzing van een kenmerk zoals een naam, een codenummer, de woonplaatsgegevens, een online-code of door een of meerdere bijzondere kenmerken, die als term voor de fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of maatschappelijke identiteit van deze natuurlijke persoon wordt gebruikt, geïdentificeerd kan worden

b) Betrokken persoon
De betrokken persoon is iedere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, wiens persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt.

c) Verwerking
Met de verwerking wordt ieder met of zonder hulp van geautomatiseerde methoden uitgevoerd proces of iedere procesvolgorde bedoeld die in verband met de persoonsgegevens zoals het verzamelen, het registreren, de organisatie, afhandeling, opslag, aanpassing of wijziging, het uitlezen, het opvragen, het gebruik, het openbaar maken door overdracht, distributie of een andere vorm van beschikbaarstelling, het vergelijken of koppelen, het beperken of verwijderen c.q. vernietigen noodzakelijk is.

d) Beperking van de verwerking
Beperking van de verwerking is de markering van opgeslagen persoonsgegevens met als doel, hun toekomstige verwerking te beperken.

e) Profiling
Profiling is iedere soort automatische verwerking van persoonsgegevens, die eruit bestaat, dat deze persoonsgegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten, die betrekking hebben op een natuurlijke persoon, te beoordelen. In het bijzonder om aspecten ten aanzien van de arbeidsprestaties, economische toestand, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, belangen, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfsplaats of verhuizing van deze natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

f) Pseudonimiseren
Pseudonimiseren is de verwerking van persoonsgegevens op een dusdanige manier, dat de persoonsgegevens zonder hulp van aanvullende informatie niet meer aan een specifieke betrokken persoon gekoppeld kunnen worden, tenminste indien deze aanvullende informatie gescheiden wordt bewaard en technische of organisatorische maatregelen zijn getroffen, die garanderen dat de persoonsgegevens niet aan een identificeerbare of identificeerbare natuurlijke persoon kunnen worden toegewezen.

g) Verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke
Een verantwoordelijke of voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of juridische persoon, instantie, instelling of andere plaats, die alleen of samen met anderen over de doelstellingen en middelen van de verwerking van de persoonsgegevens beslist. Indien de doelstellingen en middelen voor deze verwerking door middel van het recht van de unie of het recht van de lidstaten zijn voorgeschreven, dan kan de verantwoordelijke c.q. kunnen de bepaalde criteria van zijn benoeming volgens het recht van de unie of recht van de lidstaten worden vastgesteld.

h) Opdrachtverwerker
De opdrachtverwerker is een natuurlijke of juridische persoon, instantie, instelling of andere plaats, die de persoonsgegevens in opdracht van de verantwoordelijke verwerkt.

i) Ontvanger
De ontvanger is een natuurlijke of juridische persoon, instantie, instelling of andere plaats, aan wie de persoonsgegevens worden doorgegeven, ongeacht of het daarbij om hemzelf of een derde gaat of niet. Instanties, die in het kader van een bepaalde onderzoeksopdracht conform het recht van de unie of recht van de lidstaten mogelijkerwijs persoonsgegevens ontvangen, gelden echter niet als ontvanger.

j) Derden
Met derden worden een natuurlijke of juridische persoon, instantie, instelling of andere plaats buiten de betrokken persoon, die verantwoordelijke functionaris, de opdrachtverwerker en de personen bedoeld die, onder de directe verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke opdrachtverwerker bevoegd zijn, de persoonsgegevens te verwerken.

k) Akkoordverklaring
Een akkoordverklaring is iedere door de betrokken persoon vrijwillig voor het bepaalde geval, op de aangegeven wijze en niet mis te verstane afgegeven wilsbeschikking in de vorm van een verklaring of een andere eenduidig bevestigde handeling, waarmee de betrokken persoon te kennen geeft dat hij akkoord gaat met de verwerking van zijn persoonsgegevens.

2. Naam en adres van de voor de verwerking verantwoordelijke
Verantwoordelijk in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, overige in de lidstaten van de Europese Unie geldende privacywetgeving en andere bepalingen met een privacybeschermend karakter is:

Global On Board Courier GmbH & Co. KG
Georgenstraße 38
64331 Weiterstadt
Duitsland
Tel.: +49 (0)6150-18 18 618
E-Mail: info@global-obc.com
Website: www.global-obc.com

3. Cookies

De website van Global On Board Courier GmbH & Co. KG maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem geplaatst en opgeslagen worden.

Talrijke websites en servers gebruiken cookies. Vele van deze cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een uniek kenmerk van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks, waarmee websites en servers aan de concrete internetbrowser kunnen worden toegewezen, waarin de cookie werd opgeslagen. Zo is het mogelijk om onderscheid te maken tussen de bezochte websites en servers, die via de individuele browser van de betrokken persoon of via andere internetbrowsers, die andere cookies bevatten, werden geopend. Via een unieke cookie-ID kan een bepaalde internetbrowser opnieuw herkend en geïdentificeerd worden.

Door het gebruik van cookies kan Global On Board Courier GmbH & Co. KG gebruikersvriendelijke diensten aan de gebruikers van deze website ter beschikking stellen, hetgeen zonder het plaatsen van cookies onmogelijk geweest zou zijn.

Door middel van een cookie kan de informatie en kunnen aanbiedingen op onze website op de wensen van de gebruiker worden afgestemd. Zoals verwacht maken cookies het mogelijk om de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het gebruik van onze website gemakkelijker te maken voor de gebruiker. De gebruiker van een website, die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet bij ieder bezoek aan de website opnieuw zijn toegangsgegevens in te voeren, omdat dit door de website en de op het computersysteem van de gebruiker geplaatste cookie wordt overgenomen. Een andere voorbeeld is de cookie van een winkelmandje in de online-shop. De online-shop herkent door middel van een cookie de artikelen, die een klant in het virtuele winkelmandje heeft gelegd.

De betrokken persoon kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde door een dienovereenkomstige instelling van de gebruikte intenetbrowser verhinderen en daarmee het plaatsen van cookies permanent tegengaan. Verder kunnen reeds geplaatste cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd. Dat is bij alle gangbare internetbrowsers mogelijk. Als de betrokken persoon het plaatsen van cookies in de gebruikte internetbrowser uitschakelt, kunnen wellicht niet alle functies van onze website in hun volledige omvang worden benut.

4. Verzamelen van algemene gegevens en informatie

De website van Global On Board Courier GmbH & Co. KG verzamelt bij het openen van de website door een betrokken persoon of geautomatiseerd systeem een reeks algemene gegevens en informatie. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in logbestanden van de server. Verzameld kunnen worden: (1) de gebruikte browsertypen en versies, (2) het gebruikte besturingssysteem van het systeem dat toegang krijgt, (3) de website, via welke het systeem dat toegang krijgt op onze website terecht is gekomen (zogenaamde referrers), (4) de subwebsites, waarmee een systeem dat toegang krijgt tot onze website wordt aangestuurd, (5) de datum en het tijdstip waarop toegang tot de website is verkregen, (6) een Internet-Protocol-adres (IP-adres), (7) de serviceprovider van de website van het systeem dat toegang krijgt en (8) overige vergelijkbare gegevens en informatie, die voor het afwenden van gevaar zijn bedoeld wanneer ongeoorloofd in onze informatietechnologische systemen wordt ingebroken.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt Global On Board Courier GmbH & Co. KG geen conclusies over de betrokken persoon. Deze informatie is vooral nodig, om (1) de inhoud van onze website correct af te leveren, (2) de inhoud van onze website evenals de reclame voor de website te verbeteren, (3), de permanente functionaliteit van onze informatietechnologische systemen en de techniek van onze website te garanderen evenals (4) om rechtshandhavingsinstanties in geval van een cyberaanval de voor strafvervolging noodzakelijke informatie te verschaffen. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie wordt door Global On Board Courier GmbH & Co. KG daarom enerzijds ten behoeve van statistische en andere doelstellingen verzameld, om de privacy en de veiligheid van de gegevens binnen onze organisatie te verhogen en uiteindelijk een optimaal veiligheidsniveau voor de door ons verwerkte persoonsgegevens te garanderen. De anonieme gegevens van de server-logfiles worden gescheiden van alle door een betrokken persoon aangegeven persoonsgegevens opgeslagen.

5. Contactmogelijkheden via de website

Volgens de wettelijke voorschriften bevat de website van Global On Board Courier GmbH & Co. KG gegevens, waarmee op een snelle manier elektronisch contact met ons bedrijf kan worden opgenomen en een rechtstreekse communicatie mogelijk is, en bevat bovendien een algemeen adres voor de zgn. elektronische post (e-mailadres). Als een betrokken persoon per e-mail of via een contactformulier contact met de voor de verwerking verantwoordelijke opneemt, worden de door de betrokken persoon overgedragen persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke op vrijwillige basis door een betrokken persoon aan de voor de verwerking verantwoordelijke overgedragen persoonsgegevens worden in verband met de verwerking opgeslagen of om contact met de betrokken persoon op te nemen. Deze persoonsgegevens worden nooit aan derden doorgegeven.

6. Routinematig verwijderen en blokkeren van persoonsgegevens

De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt de persoonsgegevens van de betrokken persoon en slaat deze gegevens slechts op voor de duur, die nodig is voor het doel waarvoor ze worden opgeslagen of indien dit door de Europese autoriteiten op het gebied van richtlijnen en regelgeving of een andere wetgever door middel van wetten of voorschriften, waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is gehouden, wordt voorgeschreven.

Als het doel waarvoor de gegevens werden opgeslagen vervalt of een door de Europese autoriteiten op het gebied van richtlijnen en regelgeving of een andere verantwoordelijke wetgever voorgeschreven bewaartermijn is verstreken, worden de persoonsgegevens routinematig en conform de wettelijke voorschriften geblokkeerd of verwijderd.

7. Rechten van de betrokken persoon

a) Recht op bevestiging
Iedere betrokken persoon heeft het door de Europese autoriteiten op het gebied van richtlijnen en regelgeving toegewezen recht, van de voor de verwerking verantwoordelijke een bevestiging te eisen of de betreffende persoonsgegevens verwerkt werden. Mocht een betrokken persoon van dit bevestigingsrecht gebruik willen maken, dan kan hij te allen tijde contact met een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke opnemen.

b) Recht op informatie
Iedere betrokken persoon waarvan de persoonsgegevens werden verwerkt heeft het door de Europese autoriteiten op het gebied van richtlijnen en regelgeving toegekende recht, te allen tijde informatie te ontvangen over zijn persoonsgegevens die door de voor de verwerking verantwoordelijke worden gebruikt en een kopie van deze informatie te ontvangen. Bovendien staat de Europese autoriteiten op het gebied van richtlijnen en regelgeving de betrokken persoon toe de volgende informatie op te vragen:

 • het doel waarvoor de gegevens worden verwerkt
 • de categorieën persoonsgegevens die verwerkt worden
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers, aan wie de persoonsgegevens meegedeeld werden of nog meegedeeld zullen worden, in het bijzonder ontvangers in andere landen of bij internationale organisaties
 • indien mogelijk de geplande duur, tot wanneer de persoonsgegevens worden opgeslagen, of als dat niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van deze duur
 • het voldoen aan een recht op correctie of het verwijderen van de betreffende persoonsgegevens of beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een herroepingsrecht tegen het verwerken van deze gegevens
 • het voldoen aan een reclamatierecht bij een toezichthoudende instantie
 • indien de persoonsgegevens niet bij de betrokken persoon worden verzameld: alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
 • het voldoen aan een geautomatiseerd besluitvormingsproces inclusief profiling conform artikel 22 lid 1 en 4 van de AVG en — tenminste in deze gevallen — bewijskrachtige informatie over de inhoudelijke logica evenals de draagwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokken persoon

Bovendien heeft de betrokken persoon het recht geïnformeerd te worden of het feit of zijn persoonsgegevens aan een ander land of internationale organisatie worden overgedragen. Als dat het geval is, dan heeft de betrokken persoon te allen tijde het recht informatie over de passende garanties in verband met de overdracht te ontvangen.

Mocht een betrokken persoon van dit informatierecht gebruik willen maken, dan kan hij te allen tijde contact met een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke opnemen.

c) Recht op correctie
Iedere betrokken persoon waarvan de persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het door de Europese autoriteiten op het gebied van richtlijnen en regelgeving toegekende gegarandeerde recht een onmiddellijke correctie van zijn persoonsgegevens te eisen. Bovendien heeft de betrokken persoon het recht, met inachtneming van de doelstellingen waarvoor de gegevens worden verwerkt, te eisen dat de onvolledige persoonsgegevens volledig worden gemaakt — zo nodig ook door middel van een aanvullende verklaring.

Mocht een betrokken persoon van dit recht op correctie gebruik willen maken, dan kan hij te allen tijde met een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke opnemen.

d) Recht op het verwijderen (recht om vergeten te worden)
Iedere betrokken persoon waarvan de persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het door de Europese autoriteiten op het gebied van richtlijnen en regelgeving toegekende recht, van de verantwoordelijken te eisen dat zij de persoonsgegevens die de persoon betreffen onmiddellijk zullen verwijderen, indien sprake is van één van de onderstaande redenen en de verwerking in zoverre niet noodzakelijk is:

 • De persoonsgegevens werden voor dienovereenkomstige doelstellingen verzameld of op andere wijze verwerkt, waarvoor ze niet meer nodig zijn.
 • De betrokken persoon herroept zijn akkoordverklaring, waarop de verwerking conform art. 6 lid 1 letter a van de AVG of art. 9 lid 2 letter a van de AVG berust, en een andere rechtsgrond voor de verwerking ontbreekt.
 • De betrokken persoon herroept conform art. 21 lid 1 van de AVG de verwerking van zijn persoonsgegevens, en er bestaan geen belangrijke wettelijke redenen voor de verwerking, of de betrokken persoon herroept de verwerking conform art. 21 lid 2 van de AVG.
 • De persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt.
 • Met het verwijderen van de persoonsgegevens wordt voldaan aan de wettelijke verplichting conform het recht van de unie of het recht van de lidstaat waaronder de verantwoordelijke valt.
 • De persoonsgegevens werden in verband met aangeboden diensten van de informatiemaatschappij in overeenstemming met art. 8 lid 1 van de AVG verzameld.
 • Indien één van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokken persoon opdracht tot het verwijderen van zijn persoonsgegevens wil geven, die bij Global On Board Courier GmbH & Co. KG zijn opgeslagen, kan hij te allen tijde contact met een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke opnemen. De medewerker van Global On Board Courier GmbH & Co. KG zal alles in het werk stellen om onmiddellijk aan dit verzoek tot verwijdering tegemoet te komen.

Indien de persoonsgegevens door Global On Board Courier GmbH & Co. KG openbaar worden gemaakt en ons bedrijf als verantwoordelijke conform art. 17 lid 1 van de AVG verplicht is om de persoonsgegevens te verwijderen, dan treft Global On Board Courier GmbH & Co. KG rekening houdend met de beschikbare technologie en bij de implementatiekosten passende maatregelen, ook van technische aard, om andere voor de gegevensverwerking verantwoordelijken die de publicatie van de persoonsgegevens verwerken, ervan in kennis te stellen, dat de betrokken persoon ook van deze andere voor de gegevensverwerking verantwoordelijken verlangt dat alle links naar zijn persoonsgegevens of door kopiëren of dupliceren van deze persoonsgegevens worden verwijderd, in zoverre de verwerking niet noodzakelijk is. De medewerker van Global On Board Courier GmbH & Co. KG zal in alle gevallen alles daartoe in het werk stellen.

e) Recht op beperking van de verwerking
Iedere betrokken persoon waarvan de persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het door de Europese autoriteiten op het gebied van richtlijnen en regelgeving toegekende recht, van de verantwoordelijken te eisen dat zij de persoonsgegevens die de persoon betreffen slechts beperkt zullen gebruiken indien sprake is van één van de onderstaande voorwaarden is:

 • de juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokken persoon bestreden, en wel voor de duur die nodig is voor de verantwoordelijke om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
 • de verwerking is onrechtmatig, de betrokken persoon wijst het verwijderen van de persoonsgegevens af en eist in plaats daarvan een beperkt gebruik van de persoonsgegevens.
 • de verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doelstellingen van de verwerking, de betrokken persoon heeft deze echter nodig voor vorderingen, uitoefening of verdediging van wettelijke aanspraken.
 • de betrokken persoon heeft de verwerking van zijn persoonsgegevens conform art. 21 lid 1 van de AVG DS-GVO herroepen maar er staat nog niet vast of de gerechtigde redenen van de verantwoordelijke boven die van de betrokken persoon worden gesteld.

Indien één van de bovengenoemde voorwaarden van toepassing is en een betrokken persoon opdracht tot beperking van zijn persoonsgegevens wil geven, die bij Global On Board Courier GmbH & Co. KG zijn opgeslagen, kan hij te allen tijde contact met een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke opnemen. De medewerker van Global On Board Courier GmbH & Co. KG zal opdracht tot beperking van de verwerking geven.

f) Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Iedere betrokken persoon waarvan de persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het door de Europese autoriteiten op het gebied van richtlijnen en regelgeving toegekende recht, de hem betreffende persoonsgegevens, die door de betrokken persoon aan een verantwoordelijke beschikbaar werden gesteld, in een gestructureerd, gebruikelijk en op de computer leesbaar formaat te ontvangen. Bovendien heeft deze het recht, deze gegevens van een andere verantwoordelijke zonder belemmering door de verantwoordelijke, aan wie de persoonsgegevens ter beschikking werden gesteld, over te dragen, tenminste indien de verwerking op de akkoordverklaring conform art. 6 lid 1 letter a van de AVG of art. 9 lid 2 letter a van de AVG of een andere overeenkomst conform art. 6 lid 1 letter b van de AVG berust en de verwerking door middel van een geautomatiseerd proces plaatsvindt, tenminste als de verwerking niet voor de uitvoering van een opdracht noodzakelijk is, die in het openbaar belang of uitoefening van het openbaar gezag plaatsvindt, die aan de verantwoordelijke werd overgedragen.

Bovendien heeft de betrokken persoon bij de uitoefening van zijn recht op overdraagbaarheid conform art. 20 lid 1 van de AVG het recht te bewerkstelligen dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke aan een andere verantwoordelijke worden overgedragen, tenminste als dat technisch mogelijk is en dit geen nadelige invloed op de rechten en vrijheden van andere personen heeft.
Om gebruik van het recht tot overdraagbaarheid te maken, kan de betrokken persoon te allen tijde contact opnemen met een medewerker van Global On Board Courier GmbH & Co. KG.

g) Recht op herroeping
Iedere betrokken persoon waarvan de persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het door de Europese autoriteiten op het gebied van richtlijnen en regelgeving toegekende recht, om redenen die uit zijn bijzondere situatie blijken, te allen tijde bezwaar tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens, die op grond van art. 6 lid 1 letter e of f van de AVG plaatsvindt, aan te teken. Dat geldt ook voor een op deze bepalingen berustende profiling.

Global On Board Courier GmbH & Co. KG verwerkt de persoonsgegevens in geval van de herroeping niet langer, tenzij wij dwingende te beschermen redenen voor de verwerking kunnen aantonen, die de belangen, rechten en vrijheden van de betrokken persoon betreffen, of die voor de verwerking van vorderingen, uitoefening of verdediging van wettelijke aanspraken dienen.

Indien Global On Board Courier GmbH & Co. KG de persoonsgegevens gebruikt voor direct marketing, dan heeft de betrokken persoon te allen tijde het recht, de verwerking van de persoonlijk gegevens ten behoeve van een dergelijke reclame te herroepen. Dat geldt ook voor de profiling, tenminste indien dat met een dergelijke direct marketing in verband kan worden gebracht. Indien de betrokken persoon de verwerking van zijn persoonsgegevens in verband met direct marketing door Global On Board Courier GmbH & Co. KG herroept, dan zal Global On Board Courier GmbH & Co. KG de persoonsgegevens niet meer voor dat doel verwerken.

Bovendien heeft de betrokken persoon het recht, om redenen die uit zijn bijzondere situatie blijken, bezwaar aan te tekenen tegen de betreffende verwerking van zijn persoonsgegevens, die bij Global On Board Courier GmbH & Co. KG voor economische of historische onderzoeksdoelstellingen of voor statistische doelstellingen conform art. 89 lid 1 van de AVG plaatsvinden, en deze te herroepen, tenzij een dergelijke verwerking is vereist om aan een, in het openbaar belang liggende, opdracht te voldoen.

Om gebruik van het recht tot herroeping te maken, kan de betrokken persoon rechtstreeks contact met Global On Board Courier GmbH & Co. KG of een andere medewerker opnemen. Ook staat het de betrokken persoon vrij, in verband met het gebruik van diensten de informatiemaatschappij, ongeacht de richtlijn 2002/58/EG, door middel van een geautomatiseerd proces, waarbij technische specificaties worden gebruikt, gebruik te maken van zijn herroepingsrecht.

h) Geautomatiseerde besluiten in afzonderlijke gevallen inclusief profiling
Iedere betrokken persoon waarvan de persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het door de Europese autoriteiten op het gebied van richtlijnen en regelgeving toegekende recht, niet aan een uitsluitend op een geautomatiseerde verwerking — inclusief profiling — berustende beslissing onderworpen te worden, die op grond van juridische gronden plaatsvindt of deze op een vergelijkbare wijze aanzienlijk beïnvloedt, tenminste indien de beslissing (1) niet voor het afsluiten of de uitvoering van een contract tussen de betrokken persoon en de verantwoordelijke is vereist of (2) op grond van rechtsvoorschriften van de unie of de lidstaat waaronder de verantwoordelijke valt, is toegestaan en deze rechtsvoorschriften passende maatregelen met betrekking tot de garantie van de rechten en vrijheden evenals de geoorloofde belangen van de betrokken persoon bevatten of (3) met uitdrukkelijke instemming van de betrokken persoon plaatsvindt.

Als de beslissing (1) voor het afsluiten of de uitvoering van een contract tussen de betrokken persoon en de verantwoordelijken is vereist of (2) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon plaatsvindt, treft Global On Board Courier GmbH & Co. KG passende maatregelen om de rechten en vrijheden evenals de geoorloofde belangen van de betrokken persoon te garanderen, waartoe tenminste het recht op het ingrijpen van een persoon van de zijde van de verantwoordelijke, uiteenzetting van het eigen standpunt en beroep tegen de beslissing behoort.

Mocht de betrokken persoon van dit recht ten aanzien van geautomatiseerde beslissingen gebruik willen maken, dan kan deze te allen tijde contact met een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke opnemen.

i) Recht op herroeping van een akkoordverklaring betreffende de bescherming van persoonsgegevens
Iedere betrokken persoon waarvan de persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het door de Europese autoriteiten op het gebied van richtlijnen en regelgeving toegekende recht, een akkoordverklaring voor de verwerking van zijn persoonsgegevens te herroepen.

Mocht de betrokken persoon van dit recht op herroeping van een akkoordverklaring gebruik willen maken, dan kan hij te allen tijde contact met een medewerker van de voor de verwerking verantwoordelijke opnemen.

8. Rechtsgrond voor de verwerking

Art. 6 I letter a van de AVG geldt voor onze bedrijf als rechtsgrond voor de verwerkingsprocedures waarvoor wij een akkoordverklaring voor een bepaald verwerkingsdoel opvragen. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijks is voor een overeenkomst, waarvan de betrokken persoon een contractpartij is, zoals dat bijvoorbeeld bij verwerkingsprocedures het geval is, als dit nodig is in verband met de levering van goederen of het uitvoeren van een andere presentatie of tegenprestatie, dan berust de verwerking op art. 6 I letter b van de AVG. Hetzelfde geldt voor die verwerkingsprocedures die voor de uitvoering van maatregelen die voorafgaand aan een overeenkomst nodig zijn, zoals bij aanvragen van producten of diensten. Als ons bedrijf is gehouden aan de wettelijke verplichting waarvoor de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is, bijvoorbeeld om te voldoen aan de belastingtechnische verplichtingen, dan is de verwerking gebaseerd op art. 6 I letter c van de AVG. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om vitale belangen van de betrokken persoon of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dat is bijvoorbeeld het geval als een bezoeker aan ons bedrijf gewond zou raken en in verband daarmee zijn naam, leeftijd, gegevens van zijn ziektekostenverzekering of andere belangrijke informatie aan een arts, een ziekenhuis of andere derde zou moeten doorgeven. Dan zou de verwerking op art. 6 I letter d van de AVG berusten. En tenslotte kunnen verwerkingsprocedures op art. 6 I letter f van de AVG berusten. Verwerkingsprocedures die op deze rechtsgrond gebaseerd zijn, maar onder geen van de voornoemde rechtsgronden vallen, bijvoorbeeld omdat de verwerking ter garantie van een geoorloofd belang van ons bedrijf of een derde noodzakelijk is, tenminste als de belangen, grondrechten en vrijheden van de betrokkenen niet zwaarder wegen. Dergelijke verwerkingsprocedures zijn in het bijzonder toegestaan omdat ze door de Europese wetgever in het bijzonder worden gemeld. Het vertegenwoordigen in zoverre de opvatting dat een geoorloofd belang aannemelijk zou kunnen zijn, als de betrokken persoon een klant van de verantwoordelijke is (wegingsgrond 47 regel 2 van de AVG).

9. Geoorloofde belangen bij de verwerking die door de verantwoordelijke of derden nagestreefd worden

Als de verwerking van de persoonsgegevens op artikel 6 I letter f van de AVG is gebaseerd, is ons geoorloofd belang de uitvoering van onze zakelijke activiteiten ten gunste van het welzijn van onze medewerkers en onze aandeelhouders.

10. Periode gedurende welke de persoonsgegevens worden opgeslagen

Het criterium voor de opslagduur van persoonsgegevens is de betreffende wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van de termijn worden de betreffende gegevens routinematig verwijderd, tenminste als ze niet meer nodig zijn om aan de overeenkomst of voorbereiding van een overeenkomst te voldoen.

11. Wettelijke of contractuele voorschriften voor de beschikbaarheid van persoonsgegevens; noodzakelijkheid voor het afsluiten van een overeenkomst; verplichting van de betrokken persoon, de persoonsgegevens beschikbaar te stellen; mogelijke gevolgen als deze niet beschikbaar worden gesteld

Wij stellen u op de hoogte van het feit dat het deels wettelijk is voorgeschreven dat persoonsgegevens beschikbaar worden gesteld (bijv. volgens de belastingvoorschriften) en dat kan ook in verband met contractuele regelingen (bijv. informatie van de contractpartner) het geval zijn. Soms kan het voor het afsluiten van een overeenkomst noodzakelijk zijn dat de betrokken persoon ons persoonsgegevens ter beschikking stelt, die daarna door ons verwerkt moeten worden. De betrokken persoon is bijvoorbeeld verplicht zijn persoonsgegevens aan ons ter beschikking te stellen, als hij een overeenkomst met ons bedrijf afsluit. Als deze persoonsgegevens niet beschikbaar worden gesteld, heeft dat tot gevolg dat er geen overeenkomst met de betrokkenen gesloten kan worden. Voor de beschikbaarstelling van persoonsgegevens door de betrokkenen moet de betrokkene contact met een van onze medewerkers opnemen. Onze medewerker informeert de betrokkene in op zichzelf staande gevallen erover of de beschikbaarstelling van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel voorgeschreven is of noodzakelijk is voor het afsluiten van de overeenkomst, of er een verplichting geldt dat de persoonsgegevens beschikbaar gesteld moeten worden en welke gevolgen het heeft als de persoonsgegevens niet beschikbaar worden gesteld.

12. Bestaan van een geautomatiseerde procedure

Als verantwoordelijkheidsbewuste onderneming zien wij af van een geautomatiseerd besluitvormingsproces of een profiling.

Deze privacyverklaring werd door de privacyverklaringsmodule van de privacymedewerker in samenwerking met RC GmbH en WBS-LAW opgesteld.

Verzendopdracht Global On Board Courier

Contact:
365 dagen/24 h

Telefoon:
+49 (0)6150/18 18-618

Global On Board Courier
GmbH & Co. KG
Georgenstraße 38
D-64331 Weiterstadt
Duitsland

Telefax: +49 (0)6150-18 18 629
info@global-obc.com